Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen en bijscholingen die Mindful Life verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding & Opdracht

 • Particuliere trainingen: Aanmelding voor een training vindt plaats door het online aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden. De inschrijving is definitief wanneer de deelnemer een bevestigingsemail van Mindful Life heeft ontvangen en bij MBSR-training na het verplichte (telefonische) kennismakingsgesprek.
 • Organisatie trainingen: Opdracht vindt plaats na ondertekening van de schriftelijke offerte of per e-mail verzonden opdracht.

Van aanmelding tot deelname

MBSR-training: Na aanmelding neemt de trainer contact met de deelnemer op voor een (telefonisch) intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat deelnemer kunnen na dit gesprek besluiten om na aanmelding niet tot deelname over te gaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Bij wederzijdse instemming is deelname definitief. Deze wordt schriftelijk bevestigd.

Van opdracht tot deelname

 • Na opdracht vindt de training definitief plaats.
 • Indien een (telefonisch) intake gesprek onderdeel is van de aanmeldingsprocedure voor een training: Dit gesprek is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat deelnemer kunnen na dit gesprek besluiten om na aanmelding niet tot deelname over te gaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Bij wederzijdse instemming is deelname definitief.
 • Indien een minimum aantal deelnemers van toepassing is: De training vindt doorgang bij een minimum aantal deelnemers.

Wettelijke bedenktijd

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de bevestigingsemail van Mindful Life en bij MBSR-training vanaf de bevestiging van ‘definitieve deelname’ na het kennismakingsgesprek en wederzijdse instemming. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na aanmelding begint, stemt de deelnemer ermee in af te zien van de bedenktijd.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding na opdrachtbevestiging en/of na het (telefonisch) intake gesprek met deelnamebevestiging, geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor aanvangsdatum is dat 50% van het trainingsgeld. Binnen twee weken voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk. Ziet de deelnemer na aanvang van de training van verdere deelname af, dan wordt het volledige bedrag van de training in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Mindful Life – Pullstraat 36 – 3814 VB  Amersfoort) of per mail (info@mindfullife.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn er geen extra kosten verschuldigd (binnen redelijke termijn voor een eventueel intake gesprek).
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Mindful Life zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In dit geval, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.
 • In geval van een overmachtsituatie die door beide partijen niet kan worden opgeheven, zal het trainingsinstituut zijn best doen de training op een ander platform (vb. online) of op een andere datum te doen.


Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training vindt plaats op basis van een factuur.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, behoudt Mindful Life het recht de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. De betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • De opdrachtgever/ deelnemer voorziet Mindful Life van volledige en correcte factureringsgegevens.

Uitvoering van de overeenkomst

Mindful Life is gerechtigd:

 • Het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering
 • De planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen
 • Bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten
 • Een nieuwe lesdag te plannen door onvoorziene omstandigheden of ziekte van een trainer.

Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan tijdig bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen van Mindful Life wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Mindful Life behandeld. Mindful Life zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer. Schriftelijke persoonlijke gegevens zullen voor de duur van 2 jaar worden bewaard en daarna verwijderd.

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Mindful Life. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachtenprocedure

Mindful Life neemt klachten serieus en zal trachten met de indiener van de klacht in dialoog te gaan en waar mogelijk tot een passende oplossing van de klacht te komen. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Na ontvangst van de klacht neemt Francien Post van Mindful Life binnen 7 dagen contact op met de indiener van de klacht voor een extra toelichting op de mogelijke oorzaak van de klacht.
 • Binnen 2 weken zal Mindful Life met een voorstel en/of een passende oplossing komen.
 • Indien de indiener hiermee niet akkoord gaat, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers de VMBN. Het advies dat hieruit voortvloeit zal voor beide partijen bindend zijn. U kunt ook zelf contact opnemen met de VMBN door een e-mail te sturen naar de klachtencommissie: info@VMBN.nl.
 • Klachten worden voor de duur van twee jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Amersfoort, april 2018 (herzien 23 maart 2022)