Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Mindful Life verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

 • Particuliere trainingen: Aanmelding voor een training vindt plaats door het online aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een bevestigingsemail van Mindful Life heeft ontvangen en na het verplichte (telefonische) kennismakingsgesprek.
 • Organisatie trainingen: Aanmelding vindt plaats na ondertekening van de schriftelijke offerte of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Van aanmelding tot deelname

Na aanmelding neemt de trainer contact met u op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat deelnemer kunnen na dit gesprek besluiten om na aanmelding niet tot deelname over te gaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

Wettelijke bedenktijd

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing en zal uw deelname als optie worden gereserveerd.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding (na het kennismakingsgesprek of ondertekening van de offerte bij organisaties) geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor aanvangsdatum is dat 50% van het trainingsgeld. Binnen twee weken voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk. Ziet u na aanvang van de training van verdere deelname af, dan wordt het volledige bedrag van de training in rekening gebracht.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Mindful Life – Pullstraat 36 – 3814 VB  Amersfoort) of per mail (info@mindfullife.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Mindful Life zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In dit geval, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training vindt plaats op basis van een factuur.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever) of met additionele administratieve details (vb. kostenplaatsnummer), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Uitvoering van de overeenkomst

Mindful Life is gerechtigd:

 • Het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering
 • De planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen
 • Bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten.
 • Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen van Mindful Life wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Mindful Life behandeld. Mindful Life zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom

 • Indien u materiaal wilt gebruiken voor professionele doeleinden dan graag in overleg met de  trainer en met bronvermelding.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachtenprocedure

Mindful Life neemt uw klacht serieus en zal trachten met u in dialoog te gaan en waar mogelijk tot een passende oplossing van de klacht te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers de VMBN.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Amersfoort, maart 2018